Din redovisningsbyrå i Malmö och Lund

Årsbokslut Aktiebolag


Årsredovisning

Alla aktiebolag måste, enligt lag, varje år upprätta en årsredovisning, en sammanfattande rapport över hur verksamheten har fortlöpt under räkenskapsåret som gått och denna skickas in till Bolagsverket. Vår byrå hjälper självklart dig med det arbetet. När allt arbete med årsbokslutet är avklarat och årsredovisningen är påskriven, sköter avslutningsvis vi all rapportering till Skatteverket. Enklare kan det inte bli.

Årsbokslut

Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Med det menas att man sammanställer alla transaktioner under året samt gör s.k. bokslutsdispositioner, till exempel fonderar medel i skatteutjämningsreserver, periodiseringsfonder mm och redovisar den sammanställda informationen i en balans- och resultaträkning för räkenskapsåret.

Full dokumentation för både enskild firma och aktiebolag

Vi levererar kompletta bokslut, årsbokslut och årsredovisningar med full dokumentation för både enskild firma och aktiebolag. Vi säkerställer kvalitén och att bokslutet uppfyller de krav som ställs i regelverket och enligt god redovisningssed samt att årsredovisningen är klar i rätt tid. En korrekt årsredovisning ger rätt signaler om att ert företag är en bra samarbetspartner.

Rådgivande bokslutsarbete

När det är dags för det årliga bokslutsarbetet sitter vi först gärna ner med våra kunder och går igenom årets händelser. Vi är måna om att ha en personlig relation med er som kund och vi jobbar även rådgivande i vårt bokslutsarbete och ger tips och rekommendationer utifrån era önskemål med verksamheten.

Vi samarbetar alltid med bolagets revisor för att få ett så bra och effektivt bokslutsarbete som möjligt.

Stort nätverk av samarbetspartners

I de fall bolaget efterfrågar en annan kompetens inom ett specifik område kan vi, med vårt stora och trygga kontaktnät med externa samarbetspartners, erbjuda helhetslösningar för våra kunder och tillgodose dess behov.

Årsbokslut Kula Redovisningsbyrå